Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› O čem se mluví ›› Vizuální identita Prahy 6 ›› detail/podstránka

Praha 6 chystá novou tvář

Městská část Praha 6 ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign změní v první polovině roku 2022 vizuální podobu své komunikace. Jednotný vizuální styl vzejde z otevřené designérské soutěže, v jejíž porotě zasednou respektovaní odborníci.

„Praha 6 je odvážná a sebevědomá městská část, stejně jako lidé, kteří v ní bydlí. A taková by měla být i její značka, prezentace navenek i komunikace radnice. Jsem rád, že jsme se s radními jednomyslně shodli na soutěži o novou vizuální identitu, a také že jsme se rozhodli pro soutěž otevřenou, kam se může přihlásit téměř kdokoliv. Sám jsem velmi zvědavý, jaké návrhy se objeví, a těším se na diskuzi ohledně toho, jaká vlastně naše městská část je a co ji definuje,“ říká starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář. Praha 6 byla první pražskou městskou částí, která zveřejnila své vlastní logo. Po 17 letech už nicméně neodpovídá soudobému vizuálnímu stylu měst, na mnoha místech a produktech se nedá využít plně nebo čitelně. Aktuální logo je kvůli tomu používané nahodile, částečně, nebo je nahrazované písmy všech druhů a barev. Vizuální identitu městské části v současnosti navíc tvoří jen samotné logo, bez dalších vizuálních prvků, které by dohromady tvořily jednotnou značku společně s organizacemi, které k radnici patří.

K pořádání soutěže na novou vizuální identitu Praha 6 přizvala organizaci Czechdesign, která zajistí profesionální vedení celého procesu a soutěž také zaštítí po odborné stránce. Během ledna bude zahájena příprava konkrétního soutěžního zadání a následně i sestavování poroty, ve které vedle volených zástupců městské části – včetně opozice – zasednou renomovaní odborníci. Samotná soutěž bude vyhlášena v polovině dubna prvním kolem, do nějž se budou moci přihlásit všichni zájemci z řad grafických designérů a studií. Do druhého kola následně postoupí pět soutěžících. Vítěz bude znám v červnu letošního roku.

„Podobný typ soutěže jsme organizovali pro městskou část Praha 3. Vzešla z ní vizuální identita, která je výrazná, odvážná a hravá. Za dva roky své existence radnici přiblížila k občanům, zviditelnila Prahu 3 a téměř zlidověla. Věříme, že skvělého výsledku se dočkají i v Praze 6,“ přibližuje parametry soutěže a s ní spojená očekávání Radim Tuček, strategický ředitel Czechdesignu. Současná Praha 6 je místem pro každodenní život i sídlem významných univerzit, ambasád nebo mezinárodního letiště. Moderní umění ve veřejném prostoru a technologie se staly její nedílnou součástí. Designerská soutěž by tak měla nastolit cestu k vybudování vizuální identity, která bude autenticky odrážet podobu největší pražské městské části – bude moderní, nadčasová, důmyslná a otevřená světu. Nová sjednocená grafická podoba se pak postupně promítne do celkové vizuální komunikace Prahy 6.

Dosavadní logo, kterým se městská část Praha 6 prezentuje, pochází z roku 2005 z pera Michala Kopeckého. Logo je postaveno na průniku dvou základních geometrických tvarů – čtverce a kruhu. Spojení obou tvarů odkazuje ke konstruktivistické a funkcionalistické architektuře 30. let 20. století, která nalezla zvláště na území Prahy 6 své maximální uplatnění.

Czechdesign je profesionální zastřešující organizace pro český design a největší pořadatel designových soutěží v České republice. Na poli tuzemského designu působí od roku 2003, jeho cílem je nadchnout pro design českou veřejnost i podniky a ukázat jim cestu ke spolupráci s designéry. Tato organizace pořádá vzdělávací projekty, poskytuje poradenství firmám i veřejným institucím, vydává oborový magazín. Spolupracuje se 120 značkami a stojí za desítkami designových soutěží.


 Vizuální identita – odpovědi na možné nejčastější dotazy

 1. Proč Praha 6 mění logo/vizuální identitu, když stávající vizuál plní svůj účel?

Městská část Praha 6 byla v roce 2005 první pražskou městskou částí, která uvedla vlastní logo. Na svou dobu bylo pokrokové, avšak po téměř 17 letech již zcela neodpovídá soudobému vizuálnímu stylu měst. Na samotné logo navíc nenavazují další vizuální prvky, které by tak dohromady tvořily jednotnou značku či vizuální projev.

Naším cílem je vybudovat novou komplexní vizuální identitu, která bude:

Vizuální identita je nástroj, jak se více identifikovat s městskou částí – platí to pro občany a obyvatele Prahy 6, stejně jako pro zaměstnance úřadu a příspěvkových organizací, radní a zastupitele a mnohé další.

Současně slouží jako rozpoznávací znak pro všechny ostatní – originální formou (beze slov) dává najevo, jak se chce Praha 6 prezentovat, co sama o sobě představuje.

 1. K čemu je logo, když Praha 6 může využívat svůj znak?

Městská část Praha 6 používá logo a kromě toho ještě znak a prapor. Tyto symboly nestojí proti sobě, nýbrž se navzájem doplňují.

Logo a moderní vizuální identita slouží hlavně k marketingové komunikaci – každodenní komunikaci s veřejností, kdy městská část informuje, co je nového, co se událo, co se chystá (sociální sítě, radniční noviny, informační kanceláře, stánek na akci apod.). Může tedy mít neformální charakter, nést hravost a nadsázku.

Znak a prapor jsou formální symboly – vycházejí z historie, mají ceremoniální (slavnostní) ráz, vyjadřují institucionální vztah.

Cílem městské části je – ve spolupráci s odborníky – jasně definovat, kdy které symboly používat, a  vytvořit manuál, jímž se budou řídit všichni, kteří jménem městské části Praha 6 komunikují a kteří za ni vystupují.

 1. Jak bude probíhat výběr studia pro rebranding?

Spojili jsme se s nevládní organizací Czechdesign, která nám pomůže s pořádáním soutěže a odborně ji zaštítí. Samotnému zahájení soutěže předchází workshop odborníků z Czechdesign se zástupci městské části tak, abychom sladili své představy a společně směřovali ke kvalitnímu výsledku. Jádrem soutěže, ze které vzejde finální návrh, je pak porota lichého počtu, ve které jsou kromě členů radnice zastoupeni odborníci z oblasti grafiky a vizuálního designu. Se složením poroty nám rovněž pomůže Czechdesign.

První kolo soutěže bude otevřené široké veřejnosti. Soutěže se tak může zúčastnit každý, kdo má vztah k Praze 6, cit pro vizuální estetiku a chuť podílet se na tom, jak se Praha 6 vizuálně prezentuje. Do druhého kola pak postoupí vybraný okruh uchazečů, kteří již představí propracovanější návrhy. Jeden z nich bude ten vítězný.

Soutěž potrvá přibližně půl roku, jak je v takových případech standardní. Vítěze bychom tak měli znát v červnu 2022.

 1. Je nutná spolupráce s Czechdesign? V čem je v tomto přínos pro Prahu 6?

Nevládní organizace Czechdesign je všeobecně respektována v odborných kruzích v oblasti designu a vizuální komunikace. Zároveň má bohaté zkušenosti s vedením soutěží na novou vizuální identitu, a to nejen u firem, ale i veřejných institucí. V minulosti Czechdesign spolupracoval na veřejných soutěžích na novou vizuální identitu měst, jako je například Ústí nad Labem, Svitavy či Humpolec. Vedle toho tato organizace spolupořádala veřejnou soutěž na novou vizuální identitu městské části Praha 3.

Czechdesign odborně zaštítí naši veřejnou soutěž:

Jedná se o podobný princip, jaký funguje například u architektonických soutěží, které se konají pod patronátem České komory architektů – soutěže mají standardizovaná pravidla, záštitu respektované oborové organizace, jsou důvěryhodné, přinášejí relevantní, hodnotné a kvalitní výsledky.

 1. Kolik bude výběrové řízení stát? Co všechno je zahrnuto v nákladech?

Celkový rozpočet na veřejnou soutěž se bude pohybovat okolo milionu korun. Tyto náklady zahrnují mimo jiné zajištění soutěže prostředníkem po odborné stránce, odměny pro odbornou porotu, skicovné pro účastníky finálního kola, ceny za licenci pro použitá písma, odborné poradenství a především zakázku pro grafické studio, které obmění mnoho grafických materiálů městské části. Součástí je i tvorba jednotného vizuálu pro přidružené nebo související organizace (Šesťák, informační kanceláře Prahy 6 atd.) a také náklady na úspěšnou implementaci „nové značky“.

 1. Bude autorem loga/vizuální identity Prahy 6 subjekt spjatý s městskou částí?

Rozhodli jsme se jít cestou dvoukolové otevřené soutěže, a to i za cenu vyšších nákladů, kdy první kolo bude zpřístupněno široké veřejnosti. Věříme totiž v kreativitu, šikovnost a zápal místních obyvatel, kteří Prahu 6 dobře znají. Chceme jim proto poskytnout příležitost přijít s vlastním návrhem. O výsledku nicméně rozhodnou odborná kritéria – nová vizuální identita musí vystihovat ducha Prahy 6, zároveň však odpovídat potřebám moderní komunikace.

 1. Proč utrácíte za logo v době krize (covid-19, drahé energie, inflace)? Je opravdu vhodná doba na takové výdaje a změnu?

Díky dlouhodobě odpovědnému hospodaření je městská část finančně zajištěna, má tedy dostatek rezerv pro případné pokrytí mimořádných nákladů a řešení krizových situací. Bude-li to nutné, Praha 6 je připravena pomoci v tomto komplikovaném období svým příspěvkovým organizacím (centra sociální péče, základní a mateřské školy aj.), aniž by tím ohrozila svou hospodářskou stabilitu, a vedle toho hodlá pokračovat ve strategických investicích do školství, bytového fondu, veřejného prostoru a dalších klíčových oblastí.

Výdaje na novou vizuální identitu jsou z tohoto pohledu investicí nehmotného charakteru. Pracujeme na tom, aby Praha 6 rozvíjela svůj potenciál v oblasti vztahů s veřejností, komunikovala současným jazykem a působila ještě atraktivněji než doposud. Naším cílem je vytvořit takovou vizuální identitu, která „sroste“ s městskou částí a stane se jejím dlouhodobým poznávacím znakem.

 1. Proč se raději nesoustředíte, abyste opravili lavičky, silnice…?

Náklady na soutěž na novou vizuální identitu i následný rebranding budou hrazeny ze standardní rozpočtové složky určené na propagaci městské části. Tento okruh nijak nesouvisí s ostatními rozpočtovými kapitolami a v žádném případě neohrozí financování správy městské části.

Záleží nám na tom, aby Praha 6 nadále měla upravený veřejný prostor, poskytovala kvalitní veřejné služby, různorodé kulturní a volnočasové vyžití a lidem se zde dobře žilo. Z těchto záměrů nijak neustupujeme. Zároveň ale platí, že některé oblasti nepatří čistě do agendy městské části (např. údržba silnic a chodníků je agendou Technické správy komunikací hl. m. Prahy).

 1. Není změna vizuální identity jen předvolební kampaň?

Změna vizuální identity nijak nesouvisí s politickou reprezentací Prahy 6. Vizuální identita je součástí prezentace městské části jako takové a měla by se stát dlouhodobým komunikačním nástrojem přesahujícím politické cykly. Vytvoření nové vizuální identity inicioval Odbor komunikace Úřadu městské části Praha 6, který také zajišťuje organizaci výběrového řízení a bude mít na starost implementaci vítězného návrhu. Záměrem je, aby nová vizuální identita vzešla ze širokého dialogu a dočkala se širokého přijetí, proto bude součástí poroty, která vybere vítězný návrh, nejen současné vedení radnice, ale i zástupce opozice.

 1. Nepoučili jste se od jiných institucí, že změna loga přinese jen posměšky a negaci (Praha 3, Ostrava…)?

Zkušenosti odjinud vnímáme, a to i díky organizaci Czechdesign, kterou jsme si k soutěži přizvali a jež na několika nových vizuálních identitách v minulosti participovala. Příklady Ostravy či městské části Praha 3 jsou v jistém ohledu inspirující: jejich nová vizuální identita se sice ze začátku setkala s rozporuplnými reakcemi, na druhou stranu vzbudila ohlas, vyvolala pozornost – a i díky tomu se zmíněné samosprávy dostaly do povědomí veřejnosti, jejich vizuální identitu si v záplavě mnohých jiných vizuálů řada lidí zapamatovala. A co je nejdůležitější: s odstupem času, kdy opadly prvotní emoce, obyvatelé Ostravy i Prahy 3 novou vizuální identitu přijali a vcelku hrdě se k ní hlásí.

 1. Kolik utratíte za rebranding vizuálních nosičů (vizitky, štítky, polepy na auta…)? Nebude to zátěž pro rozpočet?

Implementace nové vizuální identity je poměrně náročný proces, k němuž chceme přistoupit s plnou vážností a zodpovědností. Městská část je na výdaje s tím spojené připravena. Nákladnější prvky navíc budou nahrazovány postupně v rámci přirozené a nutné obnovy, nová vizuální identita tedy v těchto případech nepřinese žádné mimořádné náklady.

 1. Co když se nová vizuální identita nebude líbit?

Nikdy se nelze zavděčit úplně všem. Každá změna v tomto ohledu představuje riziko, ale i příležitost. Jsme přesvědčeni, že Praha 6 si zaslouží moderní a zajímavou vizuální identitu, která sjednotí prezentaci městské části směrem k veřejnosti, bude odpovídat současným komunikačním nárokům, symbolicky vyjádří to, čím je Praha 6 atraktivní a proč ji mají lidé rádi. Nové logo a veškeré vizuály pak chceme vhodným způsobem veřejnosti představit – nejen prostřednictvím médií a našich komunikačních kanálů, ale i v „terénu“ v přímém kontaktu s lidmi, tedy na různých akcích, v informačních kancelářích apod. Věříme, že i na základě toho veřejnost novou vizuální identitu přijme za svou.

 

 

 

 

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/vizualni_identita_prahy6 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.