Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. Jan Holický, MBA (fotka)
Ing. Jan Holický, MBA
tajemník ÚMČ
(2014-2018)

Otázky a odpovědi

Téma: Činnost Úřadu Městské části Praha 6, výkon státní správy

volební období 2014-2018


Vážený pane tajemníku,

v době konání voleb jsou na parkovací místa v blízkosti volebních místností zpravidla umisťovány přenosné dopravní značky Zákaz zastavení mimo volby. Vůči veřejnosti nebylo jasně vyhlášeno, zda se výjimka týká vozidel zajišťujících volby, nebo i vozidel dopravujících hůře pohyblivé voliče. Jak je míněna?
Předpokládám, že se výjimka týká pouze první skupiny. Místa jsou po většinu doby prázdná, a při dovozu hůře chodících voličů mají ti, kdo je přivážejí, ztíženou možnost legálního umístění vozidla, zatímco dovezená osoba volí. Podotýkám, že přenosná volební schránka situaci ne vždy řeší. Kromě toho, že někteří voliči upřednostĹ?ují dopravení se do volební místnosti, bývá překážkou § 33 odst. (7) zákona 491/2001 Sb., který neumožĹ?uje jít s přenosnou volební schránkou mimo území příslušného okrsku - tedy např. do nemocnice či k příbuzným, odkud se nechávají k volbám přivézt.
Uvažovali jste při vyčleĹ?ování parkovacích míst o tom, kde a jak mají zaparkovat vozidla přivážející voliče?
Podotýkám, že nás osobně se problém netýká, ale nelze nevidět situace, které v okolí volebních místností nastávají.

S pozdravem
Josef Jůza

[07.10.2018] nová otázka Josef Jůza

Vážený pane Jůzo,

v době konání voleb je určitá část parkovacích míst v okolí volebních místností vyhrazena pro potřeby zajištění organizace voleb; tato místa jsou vyznačena patřičnými dopravními značkami s podtabulkou s datem a textem „mimo vozidel s povolením ÚMČ Praha 6 – VOLBY“. Toto vyznačení jednoznačně určuje, kdo v daném místě může zastavit a stát, tj. že tato místa nejsou určena veřejnosti.
Pro veřejnost jsou určena všechna ostatní místa a vzhledem k tomu, že platnost zón placeného stání je omezena pouze na všední dny, mohou v sobotu na těchto místech zaparkovat i vozidla bez platné parkovací karty.
Děkuji Vám za podnět, který evidujeme. Byť se v tomto smyslu obdobný problém zatím nevyskytl, zvážíme jeho možné řešení.

S pozdravem

Jan Holický

[17.10.2018]

Dobrý den, na (nových) stránkách Prahy 6 nemohu nikde najít informaci, jak, u koho (konkrétní kontakt) a do kdy zažádat o příchod členů volební komise s volební urnou za nemobilní voličkou. Urychlená náprava by určitě byla přínosem. Děkuji.

[24.09.2018] nová otázka Jana Karásková

Vážená paní Karásková,

o přenosnou volební urnu si můžete požádat u pí Lucie Háskové, tel.č.  220 189 772 a to nejpozději do 04.10.2018 a následně ve dnech voleb přímo na přísl. OVK (6075).
Telefony na OVK budou zveřejněny na našich www stránkách 05.10.2018.

S přáním hezkého dne

Jan Holický

[25.09.2018]

Dobrý den,
na základě komunikace s jinými členy zastupitelstva bych měl následující dotaz. Proč nejsou na webu MČ zveřejňovány všechny dotazy občanů a proč jenom dotazy, na které příslušný zastupitel odpoví? Tento systém v zásadě nenutí zastupitele odpovídat na dotazy, na které z jakýchkoliv důvodů odpovědět nechtějí.
Díky
Pavel Charvát

[07.06.2018] nová otázka Pavel Charvát

Vážený pane Charváte,

děkuji Vám za Vaši připomínku k fungování webu praha6.cz. Tento web projde v dohledné době změnou, tvůrcům předám i Váš podnět k případnému zapracování.
Na jednotlivé členy rady a na úřad je možné se obrátit hned několika způsoby. Kromě oficiálních podání dle správního řádu (případně jinými zákony - např. o svobodném přístupu k informacím, petičním, o hl. m. Praze, …) je možné využít i méně formální kanály jako je e-mail, sociální sítě a také modul „Otázky a odpovědi“ oficiálního webu Prahy 6. Každá cesta má svá pravidla, každá má své výhody a nevýhody, každá je koneckonců využívána jinou skupinou uživatelů. Modul Otázky a odpovědi byl (již před mnoha lety) vytvořen především na prezentaci odpovědí na otázky, které by mohly zajímat širší okruh tazatelů. Vzešel z dřívějšího formátu „diskusního fóra“, které umožňovalo neregulovanou vzájemnou reakci neomezeného okruhu uživatelů a v některých případech docházelo k nekončícímu řetězení příspěvků a odpovědi poskytované radnicí, v takových vláknech často zanikaly.
Z Vašeho dotazu vyplývá, že existují dotazy, které jsou delší dobu nezodpovězené. To je nepochybně špatně a je to škoda pro širokou veřejnost a ve výsledku i pro dotazovanou osobu. Proto jsem instruoval příslušné pracovníky, aby modul důsledněji kontrolovaly a požádal jsem i členy rady, aby mu věnovaly dostatečnou pozornost. Věřím, že dojde v tomto směru ke zlepšení.
Ještě jednou děkuji za podnět, a jak jsem napsal v úvodu, předám jej též tvůrcům nového webu k případnému zapracování.

S pozdravem

Jan Holický

[20.06.2018]

Vážený pane tajemníku, jaké předpisy upravují jednání a chování pracovníků úřadu, tedy kromě správního řádu ?

[16.03.2018] nová otázka Ing. Petr Zdobinský

Vážený pane Zdobinský,

chování úředníků upravuje především zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
dále Vámi zmíněný zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a jako u všech zaměstnanců též zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vnitřní předpisy pak mohou upřesnit ve výše uvedených zákonech povinnosti úředníků.

S pozdravem

Jan Holický

[03.04.2018]

Dobrý den, chceme požádat o informaci a vysvětlení, jak je možné, že úřad MČ Prahy 6 nijak nereaguje na doporučený dopis nájemníků v domech ul. Zelená 15 a 15a datovaný již 14.12.2017, dále na dotaz e-mail v podatelně úřadu (pouze potvrzeno přijetí dopisu)a nakonec ani na e-mail ze dne 12.2.2018 adresovaný starostovi a vedoucí odboru správy majetku.
Těmto dvěma osobám byl současně adresován původní dopis nájemníků. Domníváme se, že odpověď úřadu má být odeslána ve lhůtě 30 dnů. Není tomu tak?
Děkujeme za odpověď.

[15.02.2018] nová otázka Ing. Ivan Chvojka

Vážený pane Chvojko,

Váš dopis ze dne 14.12.2017 adresovaný panu starostovi a kopie Ing. Lacinové byly doručeny do podatelny ÚMČ Praha 6 dne 18.12.2017. Vzhledem k obsahu dopisu byl zvolen postup nejprve projednat s nájemci návrhy a podněty a v intencích jednání navrhnout další postup. Jednání se uskutečnilo dne 31.1.2018, a dle mých informací jste se ho zúčastnil. Na tomto jednání Vám i bylo sděleno, že odpověď pana starosty Vám bude odeslána právě s ohledem na závěry tohoto jednání až následně. Poté byl pan starosta podrobně seznámen se situací v domě a došlo k projednání s dotčenými odbory. Dne 21.2.2018 byla odeslána dopisem starosty odpověď na Váš dopis. Na Váš email ze dne 13.2.2018 Vám Ing. Lacinová odpověděla dne 22.2.2018.

S pozdravem

Jan Holický

[23.02.2018]

Dobrý den.
Bydlíme na výše uvedené adrese. S námi bydlí i maminka (Nina Zelenková), která je nemohoucí. Potřebuji prosím vědět na koho a kdy se obrátit, aby k nám domů v den voleb do Poslanecké sněmovny někdo přišel z volební komise našeho obvodu a ona mohla odvolit doma. Předem Vám děkuji za odpověď. Feřtr Jiří

[12.10.2017] nová otázka Jiří Feřtr

Vážený pane,

je možné telefonicky u Bc. Lucie Háskové nebo Mgr. Anny Palasové (odbor vnitřních věcí Úřadu m.č. Praha 6 - tel.č.  220 189 772 nebo  220 189 750) požádat pro maminku o hlasování mimo volební místnost. Sdělený požadavek bude tlumočen členům volební komise, kteří za ní v den voleb zajdou s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Případně je možné v den voleb (v čase, kdy probíhá hlasování) kontaktovat přímo členy volební komise a domluvit s nimi takovou "návštěvu".
Telefonní kontakty na jednotlivé volební okrsky jsou uveřejněny na webu Prahy 6 v rubrice VOLBY 2017.

S pozdravem

Jan Holický

[16.10.2017]

Dobrý den,
už třikrát jsem nedostal volební lístky domů. Vím, že je mohu obdržet i ve volební místnosti, ale to považuji za nerovnoprávnou možnost, nadto se vždy dlouho rozmýšlím, tedy rozmýšlel jsem se, dokud mi byly volební lístky doručovány. Prosím, předejte případně tento dotaz někomu, kdo by na něj odpověděl; na stránkách Volby, resp. Volební komise jsem žádný prostor pro dotazy nenašel.
Vlastimil Hála

[19.09.2017] nová otázka Vlastimil Hála

Vážený pane Hálo,

v případě, že se osoba doručující hlasovací lístky nedostane ke schránce voliče, vyvěsí na jeho dveře domu písemné upozornění s uvedením termínu, kdy učiní druhý pokus o doručení lístků.
V případě, že ani podruhé není pokus úspěšný, vylepí na dům oznámení o čísle volebního okrsku a volební místnosti s informací, že hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti.
Takové skutečnosti (popř. i situace, kdy je schránka rozbitá, či chybí úplně apod.) vyznačí následně do seznamu voličů.
V tuto chvíli však již takové záznamy z minulých let nemáme k dispozici a není proto možné přesně určit příčinu.
Lhůta pro roznášení hlasovacích lístků při těchto volbách končí dnem 17.10.2017.
Pokud dlouhodobě nedostáváte hlasovací lístky máte možnost si je osobně vyzvednout počínaje pondělkem 02.10.2017 přímo na odboru vnitřních věcí (1. patro, dv.č. 126) nebo se telefonicky domluvit na způsobu doručení a to u sl. Lucie Háskové, tel.č.  220 189 772.

S pozdravem

Jan Holický

[27.09.2017]

Vážený pane tajemníku,
na webu hlavního města Prahy je vystaven k připomínkování do 9.3.2017 návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 SbHMP, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých je (zkráceně řečeno) zpoplatněné parkování. Vystavili jej však bez toho podstatného, tedy příloh s konkrétním vymezením. Na návrh jejich doplnění zatím (k 10.2.2017 ráno) nereagovali.
Má městská část Praha 6 k dispozici přílohy týkající se naší městské části?
Pokud ano, mohla by je vystavit na svém webu?
Děkuji.
S pozdravem
Josef Jůza

[10.02.2017] nová otázka Josef Jůza

Vážený pane Jůzo,

děkuji Vám za Váš podnět. Materiál zpracovaný příslušným Odborem rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy a logicky je tedy věcí uvedeného odboru předmětný materiál poskytnout nejen městským částem, ale všem zainteresovaným občanům hlavního města Prahy například prostřednictvím svých web. stránek.
Jak jsem byl informován, zodpovědný zástupce MHMP na Vaše dotazy a připomínky obratem reagoval ve dvou sděleních ze dne 10.02.2017, přičemž Vám poskytnul požadované přílohy, jakož i vysvětlení jejich celkového nezveřejnění.
S ohledem na velmi úzkou specializaci materiálu a jeho velikost nepovažujeme za vhodné příslušné přílohy zveřejňovat samostatně na webu Prahy 6, neboť samotné ztvárnění přílohy bez podrobnějšího velmi složitého vysvětlení celého schvalovacího procesu by mohlo přispět ke zhoršení přehlednosti celého stávajícího i připravovaného rozsahu zón placeného stání.
Každopádně Vás mohu ujistit, že na tvorbě materiálu se naše městská část aktivně podílela a tento zahrnuje veškeré naše požadavky, které budou následně dále precizovány při schvalování opatření obecné povahy ve věci umístění konkrétního dopravního značení v dotčených oblastech s možností aktivního zapojení veřejnosti.

S pozdravem

Jan Holický

[20.02.2017]

Vážený pane tajemníku, otázka je sice z oblasti dopravy, ale té části, která spadá do státní správy:
V ulicích Střešovické a Na Petřinách byla loni vyznačena místa pro přecházení vozovky na místech, kde jsou stavebně vybudována (například na opačných koncích tramvajových nástupišť než přechod pro chodce). Budou podobně vyznačena i na Bělohorské? Osobně bych to uvítal.
S pozdravem
Josef Jůza

[05.02.2017] nová otázka Josef Jůza

Vážený pane Jůzo,

je skutečností, že donedávna nebylo možné tzv. místa pro přecházení značit. Až současná legislativa (vyhláška č. 294/2015 Sb.) zavádí vodorovné i svislé dopravní značení (A 12a, V 7b), které toto umožňuje. S prvními instalacemi nového dopravního značení se lze již dnes na komunikacích městské části setkat.
Odbor dopravy a ŽP vznesl před časem k metodicky řídícímu orgánu (ODA MHMP) dotaz s akcentem na celoměstské sjednocení metodiky při uplatňování nové úpravy. Bohužel, zatím jsme ještě odpověď neobdrželi. Každopádně ale s doznačením stávajících míst pro přecházení počítáme, mj. i proto, že neoznačená místa pro přecházení nejsou pro řidiče dobře viditelná a může tak snadno dojít ke kolizi s chodcem, zejména v případech, kdy chodec mylně předpokládá, že na místech pro přecházení má stejná práva, jako při přecházení přechodu pro chodce (dopravní značky IP 6, V 7a).

S pozdravem

Jan Holický

[09.02.2017]

Dobrý den, zajímalo by mne, jestli Městská část pro Prahu 6 nějak upravuje otázku hluku v souvislosti rušením nájemců v sobotu neděli a státní svátky. Konkrétně v našem domě se přestavuje bývalý obchod a hluk se nepříjemně ozývá po celém domě. Toto rušení je velmi nepříjemné. O upozornění na nadměrný hluk v souvislosti s přestavbou, popř. upozorněním správce objektu si nejsem vědom. Jsou tedy nájemci a užívatelé nebytových prostor povinni se zdržet jakéhokoli nadméěrného hluku v těchto dnech? Popř. jsou povinni vyvěsit nějaké upozornění? Děkuji za objasnění a přeji hezký den.

[15.01.2017] nová otázka Michal Potočný

Vážený pane Potočný,

hl. m. Praha nemá v současné době tzv. "hlukovou vyhlášku", která by regulovala činnosti, které způsobují hluk a jsou prováděny v čase mimo hodiny nočního klidu nebo například ve dnech pracovního klidu, státní svátek apod. Noční klid je stanoven od 22.00 hod. do 06.00 hod., kdy za jeho porušení je možné uložit sankci dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, do výše 10.000 Kč. Nájemci a uživatelé nebytových prostor v hodinách mimo noční klid nejsou povinni v rámci stavebních úprav zdržet se nadměrného hluku (dost dobře nelze realizovat stavební úpravy nehlučně), nejsou také povinni vyvěsit nějaké upozornění na nadměrný hluk pro ostatní nájemníky, byť v rámci zachování dobrých sousedských vztahů to považujeme za vhodné. Samozřejmě takovéto osoby musí dodržet povinnosti, které jim ukládá zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, pro realizaci stavebních úprav.

S pozdravem

Jan Holický

[23.01.2017]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2023 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/otazky/list.php?ID=43 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.