Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Rozvoj Prahy 6 ›› Obecní záměry ›› Lávka Horoměřická ›› detail/podstránka

Lávka Horoměřická

náhled souboru

AKTUÁLNĚ: 

Výsledky architektonické soutěže

Kancelář architekta Městské části Praha 6 vyhlásila na začátku dubna 2018 veřejnou anonymní soutěž o návrh na zpracování návrhu lávky přes ulici Horoměřická, v návaznosti na soutěžní podmínky schválené usnesením RMČ č. 3374/18 ze dne 4. 4. 2018. Městská část smluvně dohodla s Hl. m. Prahou podmínky navazující realizace a budoucího provozování lávky, včetně převzetí výsledků soutěže a zajištění realizace a financování celého projektu. Regulérnost soutěže byla potvrzena Českou komorou architektů.

Zadavatel v zákonné lhůtě obdržel 3 námitky k vyhodnocení soutěže, kterým soutěžní porota po svém zasedání vyhověla. Soutěžní porota provedla přezkoumání soutěžních návrhů s ohledem na jejich soulad se soutěžními podmínkami. Na tomto základě došlo k vyřazení návrhů, které porušily soutěžní podmínky (zejména nesplnění požadovaných vazeb v území bezbariérovým řešením), a to s ohledem na podané námitky všech tří stěžovatelů. Bez náhrady bylo zrušeno ocenění pro návrh č. 6 umístěný na 1. místě. Hodnocení dalších oceněných a odměněných návrhů bylo ponecháno beze změny.

Zástupcem investora lávky je Odbor strategických investic MHMP, který nyní připravuje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění s autorskými týmy na 2., resp. 3. místě.

2. pořadí:
soutěžní návrh č. 7 – udělena cena 100.000,– Kč
Novák & Partner s.r.o. / Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich. 
3. pořadí:
soutěžní návrh č. 1 – udělena cena 70.000,– Kč
Ing. arch. Marek Blank (a Ing. arch. MgA. Petr Tej PhD., Janek Srnka, Ing. Jiří Hejzlar). 
Odměna:
soutěžní návrh č. 9 – udělena odměna 50.000,– Kč 
ra15 a.s. / Doc. Ing. arch. Radek Lampa (a Maxim Petricov, Fedor Yurchenko).

Výstava soutěžních návrhů probíhá od 4. 2. 2019 v prostorách Galerie Chodba, ve 3. patře budovy Úřadu městské části Praha 6, Čsl. armády 23, Praha 6.


07/2018 - odvolání vůči výsledkům soutěže 

Zadavatel v zákonné lhůtě obdržel 3 námitky k vyhodnocení soutěže, kterým soutěžní porota po svém zasedání doporučila vyhovět.
Po dodatečném a předběžném prověření soutěžního návrhu č. 6 soutěžní porota zjistila, že autoři tohoto návrhu pravděpodobně nedodrželi ustanovení soutěžních podmínek a uvedli tak porotu v omyl. Porota připomíná, že soutěžící odevzdáním soutěžního návrhu deklarovali splnění všech soutěžních podmínek, což zahrnuje i technickou správnost a předpoklad proveditelnosti všech navrhovaných konstrukcí a komunikací. Soutěžní porota nyní provede nové hodnocení návrhů, které případně umožní dodatečné vyřazení těch návrhů, které porušily soutěžní podmínky (zejména nesplnění požadovaných vazeb v území bezbariérovým řešením), a to s ohledem na podané námitky všech tří stěžovatelů.


06/2018 - Výsledky soutěže 

Městská část Praha 6 vyhlásila na začátku dubna veřejnou anonymní soutěž o návrh na zpracování návrhu lávky přes ulici Horoměřická, v návaznosti na soutěžní podmínky schválené usnesením RMČ č. 3374/18 ze dne 04.04.2018. Městská část smluvně dohodla s Hl. m. Prahou podmínky navazující realizace a budoucího provozování lávky, včetně převzetí výsledků soutěže a včetně zajištění realizace a financování celého projektu. Regulérnost soutěže byla potvrzena Českou komorou architektů.

Cílem soutěže bylo architektonicko – konstrukční řešení mimoúrovňového propojení Hanspaulky a sídliště Červený vrch v zadaném území. MČ Praha 6 chce tímto propojením řešit dva zásadní požadavky v místě:

  • propojení dvou zmíněných lokalit pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisti, údržba) v rámci připravovaného systému sítě nemotorové dopravy na MČ Praha 6.
  • propojení přilehlé části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD Bořislavka – na metro, autobus i tramvaj.

Soutěžní porota na svém hodnotícím zasedání dne 12. 6. 2018  vybrala nejlepší návrhy:

1. pořadí:
soutěžní návrh č. 6 – udělena cena 170.000,– Kč
Anta s.r.o. / Ing. arch. Karel Scheib (a Dipl. Ing. Bořek Němec, Ing. arch. Richard Zacpal).
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 1. místo – návrh číslo 6a [ PDF • 1160kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 1. místo – návrh číslo 6b [ PDF • 1426kB ]

2. pořadí:
soutěžní návrh č. 7 – udělena cena 100.000,– Kč
Novák & Partner s.r.o. / Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich. 
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 2. místo – návrh číslo 7a [ PDF • 1261kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 2. místo – návrh číslo 7b [ PDF • 680kB ]

3. pořadí:
soutěžní návrh č. 1 – udělena cena 70.000,– Kč
Ing. arch. Marek Blank (a Ing. arch. MgA. Petr Tej PhD., Janek Srnka, Ing. Jiří Hejzlar).
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 3. místo – návrh číslo 1a [ PDF • 1174kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 3. místo – návrh číslo 1b [ PDF • 1035kB ]

Odměna:
soutěžní návrh č. 9 – udělena odměna 50.000,– Kč 
ra15 a.s. / Doc. Ing. arch. Radek Lampa (a Maxim Petricov, Fedor Yurchenko). 
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 0. místo – návrh číslo 9a [ PDF • 767kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 0. místo – návrh číslo 9b [ PDF • 804kB ]

 

Komentář poroty k vítěznému návrhu (soutěžní návrh č. 6 – 1. místo):

Mimo řešení architektonické a konstrukční návrh disponuje zejména komplexním a kvalitním řešením urbanistickým. Porota kladně hodnotí zvolené řešení, přemostěním pouze ulice Horoměřické, jako řešení, které lépe umožní krátké a bezkolizní pěší a cyklistické spojení zejména v nejfrekventovanějším směru na Bořislavku. Autoři návrhu se zabývají místem nástupu na lávku v Tobrucké ul. s důrazem na městský detail a návrh tak přináší této lokalitě zcela novou kvalitu a význam. Technické a výškové řešení lávky je lapidární a bylo vyhodnoceno porotou jako nejlepší, stejně tak jako navržené principy pěších a bezbariérových směrů. Architektonickou historizující formu návrhu porota neshledala příliš adekvátní místu i samotné konstrukci lávky. Porota proto navrhuje k dopracování: nalezení soudobějšího architektonického výrazu lávky tak, aby více reflektoval poválečný (modernistický) charakter lokality i soudobé konstrukční principy, úpravu návrhu pro umožnění bezpečnějšího a plynulejšího pohybu cyklistů při přístupu na lávku při nájezdu z podélné rampy (podél Horoměřické) na lávku (např. vložení min. oblouku umožňující plynulý průjezd cyklistů bez najíždění do protisměru).

Soutěžní protokol:ikonka typu souboru application/pdf Vyhodnocení soutěže o návrh Lávka přes ulici Horoměřická [ PDF • 347kB ]

Jménem městské části Praha 6 děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži. Výstava soutěžních návrhů bude probíhat v druhé polovině roku 2018 v prostorách Galerie Chodba, ve 3. patře budovy Úřadu městské části Praha 6, Čsl. armády 23, Praha 6.


03/2018 - vyhlášení soutěže 

Rada hlavního města Prahy schválila usnesení, které spěje k vyhlášení soutěže na lávku Horoměřická v průběhu jara toho roku. 


09/2016 - připomínky veřejnosti

Dne 21. září 2016 mezi 16. a 18. hodinou bylo možné přijít na radnici Prahy 6 (Kancelář architekta, Čs. armády 23, 3. patro, č.dv. 317) na tzv. konzultační hodiny. V jejich rámci se probíraly případné připomínky, nápady na zlepšení apod.

Po celé září pak měli zájemci možnost psát svoje připomínky, informace či návrhy na zlepšení, které by mohly pomoci obohatit zadání soutěže a tím obohatit i vzešlé návrhy, a posílat je na emailovou adresu lavkahoromericka{zavináč}praha6{tečka}cz. Na tyto emaily pak byl začátkem října zaslán materiál s celkovým výčtem podkladů a komentářem od MČ Praha 6.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU / ZÁMĚRU

Už v roce 2016 zvažovala MČ Praha 6 zadat architektonickou soutěž na lávku přes ulici Horoměřická, bylo ale potřeba také znát názor místních obyvatel.

Soutěž nakonec vyhlásila o dva roky později. Jejím předmětem je zpracování architektonicko-konstrukčního řešení nové lávky přes ulici Horoměřickou a Tobruckou. Návrh by měl definovat tvarové a konstrukční řešení lávky a umožnit bezbariérové pěší a cyklistické propojení místních obytných lokalit - zejména Hanspaulky a Červeného vrchu, ale i propojení uzlu městské hromadné dopravy Bořislavka s plánovanou výstavbou P+R parkoviště mezi ulicemi Horoměřická a Tobrucká. V tomto místě je v současnosti provozováno placené záchytné parkoviště. Radnice městské části prověřuje možnost doplnění tohoto povrchového zařízení podzemním parkovacím objektem, který by byl autům přístupný výhradně z Horoměřické (předběžně jsou uvažována 2-3 podlaží). Do diskuze ohledně vzhledu parkovacího domu, možnosti jeho ozelenění či začlenění doplňkových funkcí do objektu bude v případě rozpracování záměru zapojena veřejnost.

 

Související stránky:© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/lavka-horomericka ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.