Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Praha 6 ›› Reálie ›› Partnerská města ›› Bayreuth ›› detail/podstránka

Bayreuth

náhled souboru

Memorandum o přátelství a spolupráci mezi Městskou částí Praha 6 a německým městem Bayreuth bylo podepsáno v roce 2008. Od počátku partnerství jsou s bayreuthskou radnicí udržovány nadstandardní vztahy založené na spolupráci a výměně know-how v oblasti kultury, sociální práce, vzdělávání a komunální politiky. Senioři z obou měst se pravidelně účastní výletů s návštěvou partnerské radnice. V současné době je cílem obou partnerů podpořit intenzivněji mezinárodní spolupráci vysokých škol a nadále spolupracovat na plánovaném kulturním projektu pro rok 2020. Německé město Bayreuth a jeho okolí je malebným koutem, který můžeme našim občanům doporučit pro výlet či dovolenou.


Bayreuth, německé město vzdálené 3 hodiny jízdy automobilem od Prahy, které se rozkládá na březích řeky Červený Mohan (Roter Main), je hlavním a také největším městem vládního obvodu Horní Franky a zemského okresu Bayreuth. Dalšími toky na území města jsou Warme Steinach, Mistel (v Bayreuthu zvaný Mistelbach) a Sendelbach s připojenými historickými kanály Tappert. Největší vodní plochou je říčkou Ausbachem napájené jezero Röhrensee.
V Bayreuthu žije okolo 75 000 obyvatel. Rozloha katastru města činí 66,9 km2, hustota zalidnění je 1 103 obyvatel / km2.
Centrum města leží cca 340 m nad mořem. Nejvyšší vyvýšeninou v okolí je 594 metry vysoký Sophienberg jižně od města. Dalšími vrchy jsou Schlehenberg, Oschenberg, Höhenzug, Rote Hügel a Buchstein. Pánevní oblast má příznivý účinek na klima ve městě. Průměrná roční teplota je 8,3 °C.  
Primátorkou města (Oberburgermeister) je v současné době paní Brigitte Merk-Erbe a byla zvolena v přímé volbě občanů. Primátorka je předsedajícím městské rady, vede celý městský úřad a zastupitelstvo. Městská rada dohlíží na městskou zprávu jako dozorčí orgán. V roce 2020 budou poprvé oboje volby (Burgermeister, městská rada) probíhat najednou.
Kromě primátora má město ještě dva starosty. Jsou jimi Bürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) a Bürgermeisterin Dr. Beate Kuhn (SPD).


Historie
Roku 1194 je místo jménem Baierrute poprvé zmíněno v listině bamberského biskupa Otty II. Přípona -rute je nejčastěji interpretována jako mýtina. Ypsilon v názvu města se poprvé objevuje již v 15. století. Dnešní psaná forma je doložená roku 1625 v Kulmbacher Bürgerbuch. Markraběnka Vilemína (1709 - 1758), významná osobnost propojená s dějinami města, nazývala město „Bareithem“.
Již v raném středověku stál na místě bývalého jezu přes Mohan hrad Leineck. Zdi hradu zprvu jen ze dřeva a hlíny byly později podpořeny dřevohlinitou zdí a následně stavitelé nahradili opevnění suchou kamennou zdí. Zejména první a třetí stupeň tohoto bezpečnostního oplocení silně připomínají slovanský stavební styl. Slované sídlili v raném středověku i v části Horních Frank.
Pravděpodobně už v 11. století vzniklo malé osídlení na místě dnešního dolního náměstí.
Dříve byly listinně zmíněny dnes do města začleněné vesnice Seulbitz a St. Johannis. Také městská čtvrť Altstadt západně od centra by měla být starší než vlastní osídlení Bayreuthu. Ještě starší stopy lidské přítomnosti byly nalezeny v místě Mayernberg: keramické střepy a dřevěné nádobí byly na základě svého zdobení datovány do 9. století.
Zatímco ještě roku 1199 byl Bayreuth označen jako villa (vesnice), objevuje se roku 1231 v jedné z listin poprvé pojem civitas (město). Je možné předpokládat, že Bayreuth mezi lety 1200 a 1230 dostal propůjčena městská práva. Pány města byly do roku 1248 hrabata s Andechs-Meranien. Po jejich vymření převzal dědictví roku 1260 norimberský purkrabí z rodiny Hohenzollernů. Zpočátku vlády Hohenzollernů byl rezidencí a centrem země Plassenburg v Kulmbachu. Město se proto rozvíjelo jen pomalu a prodělalo si několik katastrof. Už roku 1361 vydává císař Karel IV. purkrabímu Fridrichovi V. pro města Bayreuth a Kulmbach mincovní právo.

Roku 1421 se Bayreuth poprvé objevil na mapě.
V únoru 1430 Bayreuth těžce zpustošili husité, radnice a kostely byly spáleny. Na mapě „zemských cest říše římské“ od Erharda Etzlauba (1501) je Bayreuth označen jako stanice na Via Imperia z Lipska do Verony. Již roku 1528 (11 let po zahájení reformace) se panstvo na území franského markrabství připojuje k luteránství.
Požár, který vypukl z neopatrnosti roku 1605, zničil 137 z 251 domů ve městě. Roku 1620 zuřil mor, následujícího roku zničil město další velký požár. Také ve třicetileté válce město těžce trpělo.
Mezníkem v historii města bylo přeložení markraběcí rezidence z Plassenburgu nad Kulmbachem do Bayreuthu roku 1603 markrabětem Kristiánem, synem kurfiřta Jana Jiřího Braniborského. Mezi lety 1440 a 1457 makrabětem Johanem Alchymistou vybudovaný první hohenzollernský zámek, předchůdce dnešního starého zámku, byl mnohokrát přestavován a rozšiřován. V roce 1655 bylo založeno Gymnázium Christian-Ernestinum. V této době byl postaven také vnější obvod hradeb a přestavěn starý zámecký kostel. Roku 1611 byl dokončen první městský vodovod. Voda protékala dřevěnými rourami z vodního zdroje u Röhrensee do čtyř kašen ve městě. V 80. letech 17. století začal markrabě Kristián Arnošt přijímat hugenotské náboženské uprchlíky. Od roku 1686 přicházeli, především z jižní Francie, řemeslníci a obchodníci do Bayreuthu a založili zde téhož roku první francouzsko-reformovanou církevní obec.  
Následník Kristiána Arnošta, korunní princ a později markrabě Jiří Vilém, začal roku 1701 založením dříve samostatného města St.Georgen am See (dnes část města) s takzvaným řádovým zámkem, radnicí, vězením a malými kasárnami. V St.Georgen byla založena roku 1716 hraběcí porcelánka. V letech 1715 – 1719 byl v době markraběte Jiřího Viléma vystavěn první zámek v parku Eremitage. Roku 1721 zakoupilo město palác baronky ze Sponheimu a umístilo v něm radnici, tu původní z roku 1440 zničil jeden z mnohých požárů města.
Vrcholné období zažívá Bayreuth v letech 1735 - 1763, v době vlády markraběcího páru Fridricha a Vilemíny z Bayreuthu, oblíbené sestry Fridricha Velikého. V této době vznikly pod vedením dvorních architektů Josefa Saint-Pierre a Karla von Gontard mnohé reprezentativní budovy a objekty: markraběcí opera - jedno z nejbohatěji zdobených barokních divadel, proběhla přestavba a rozšíření Ermitáže, stavba nového zámku s dvorní zahradou, po vyhoření starého zámku došlo k velkému rozšíření města v dnešní Friedrichstrasse. V té době se zrodila nezávislá varianta rokoka, takzvané Bayreutské rokoko. To se vyznačovalo především zdobnou vnitřní architekturou.
Došlo i ke změně obranného systému. Staré tmavé brány byly zbořeny, překážely dopravě a byly z obranného hlediska již zastaralé. Markrabě Fridrich své knížectví v době mnohých dobyvačných válek svého švagra Fridricha Velikého držel úspěšně mimo boje a přinesl tak franskému říšskému okresu čas míru. Roku 1742 došlo k založení Fridrichovy akademie, která byla roku 1743 povýšena na univerzitu. Vzhledem k odmítavému postoji obyvatelstva, které doprovázely i nepokoje, byla univerzita ještě tentýž rok přeložena do Erlangenu. Tam existuje až dodnes. Mezi lety 1756 a 1763 fungovala také akademie pro svobodná umění a vědy. Bayreuth byl znám jako ostrůvek náboženské tolerance. Roku 1760 byla vysvěcena synagoga a roku 1787 židovský hřbitov.
Markraběnka Vilemína zemřela roku 1758. Markrabě Fridrich se sice ještě znovu oženil, sňatek byl ale jen krátký a bez potomků. Po smrti markraběte Fridricha roku 1763 cestovalo množství umělců a uměleckých řemeslníků do Berlína, případně do Postupimi, aby pracovali pro pruského krále Fridricha Velikého.
Vláda Hohenzollernů nad knížectvím Kulmbach-Bayreuth skončila roku 1806 po porážce Pruska napoleonskou Francií. Během francouzské okupace od roku 1806 do roku 1810 platil Bayreuth jako provincie Francouzského císařství vysoké válečné příspěvky.
Připojení na železniční síť získal Bayreuth teprve v roce 1853, když byla na náklady města zahájena výstavba nájemní železnice. Následovala roku 1863 Východní dráha (z Weidenu), roku 1877 dráha do Smrčin z Norimberka a roku 1896 místní dráha do Warmensteinach. 
17. dubna 1870 navštívil Bayreuth Richard Wagner, protože četl o markraběcí opeře, jejíž velikost, ale především mimořádně hluboké jeviště chtěl využít pro svoje scénicky náročná díla. Ukázalo se, že velké množství muzikantů například při opeře Prsten Nibelungův nelze vměstnat do orchestřiště, také situace v hledišti nakonec neodpovídala časově náročným Wagnerovým "uměleckým dílům budoucnosti". Wágner proto přišel s myšlenkou postavit v Bayreuthu festivalové divadlo přímo pro svoji tvorbu. Město Wagnera podporovalo v jeho plánu a dalo mu k dispozici pozemek, nezastavěnou plochu zvanou Zelený Vršek, ležící mimo město mezi nádražím a výletním místem Hohe Warte. Souběžně Wagner koupil pozemek v blízkosti zámecké zahrady, kde si vystavil vlastní dům: Vilu Wahnfried. 22. května 1872 byl položen základní kámen festivalového divadla, 13. srpna 1876 byla scéna slavnostně otevřena. Plány a vedení stavebních prací byly v rukou lipského architekta Otto Brückwalda, který byl znám již svými stavbami divadel v Lipsku a Altenburku.
Nové století přineslo nové technické inovace. Roku 1908 byl otevřen první kinosál, roku 1909 byla zprovozněna první městská elektrárna. Roku 1904 byla otevřena vedlejší železniční trať do Hollfeldu a roku 1909 místní dráha do Thurnau a Kulmbachu. V letech 1914 - 1915 byla severní větev toku Červeného Mohanu v jednom úseku narovnána a rozšířena. Obce na přilehlých březích se tak nemusely obávat hrozby povodně, poslední místo překvapila v roce 1909. Po skončení války roku 1918 převzali krátce v Bayreuthu vládu dělnické a vojenské rady. 17. února 1919 došlo k třídennímu tzv. Speckpuči, celkově šlo o krátké narušení jinak klidného posádkového města. 30. září 1923 se v Bayreuthu konal lidově-nacinoalistický Německý den s více než 5000 účastníky (cca 15 % obyvatel Bayreuthu). Mezi hosty se nacházeli mimo jiné: Primátor Albert Preu a také Siegried a Winifred Wagnerovi, kteří na návštěvu do vily Wahnfried pozvali hlavního řečníka slavností, nikoho jiného než Adolfa Hitlera. Ve vile Wahnfried se Hitler seznámil také se zetěm Richarda Wagnera, rasovým teoretikem a spisovatelem Houstonem Stewart Chamberlainem. Také Hans Schemm (pozdější bavorský ministr kultu a vyučování) se toho dne poprvé setkal s Hitlerem. Při volbách do říšského sněmu pak 6. listopadu 1932 dosáhla NSDAP v Bayreuthu 46,7 % hlasů (33,1 % v průměru celého Německa).
V roce 1937 bylo město připojeno k nové říšské dálnici. V roce 1936 začala německá pošta provozovat městskou hromadnou dopravu. Když převzala pošta i provoz tramvají, vznikl tak první podnik Městské hromadné dopravy. První linka vedla ze Sankt Georgen přes Sternplatz k nádraží Altstadt.
Při listopadovém pogromu roku 1938 byla znesvěcena a vyrabována synagoga židovského společenství v Münzgasse. Vypálení se vyhnula, stála totiž nebezpečně blízko markraběcí opery. Uvnitř Bayreutské synagogy, která dnes opět slouží židovské obci jako motlitebna, je umístěna pamětní deska, upomínající na pronásledování a vraždění Židů v době Holokaustu. Zahynulo nejméně 145 Židů z Bayreuthu.
Ve městě bylo v době války umístěno také odloučené pracoviště koncentračního tábora Flossenburg, kde na zajatcích zkoušeli různé fyzické experimenty. Od září 1944 do dubna 1945 zde byl zástupcem civilního vedoucího Wieland Wagner, vnuk skladatele Richarda Wagnera. Po zničení soudních budov v Berlíně 3. února 1945 byl lidový soudní dvůr přesunut do Postupimi a přísedící senáty pro vlastizradu a státozradu se přestěhovaly do justičního paláce v Bayreuthu. Od podzimu 1944 zde soudní dvůr ostatně zasedal už opakovaně.
Už 6. února začal přesun celkově kolem 2700 politických zajatců z Berlína. 17. února byli umístěni do trestnice v Bayreuthském Sankt Georgen. Silné vzdušné údery spojenců zničily 5., 8. a 11. dubna celou řadu veřejných budov, zasaženy byly také průmyslové závody, zničeny byly příbytky 4500 obyvatel, mezi nimi i vila Wahnfried, 741 osob při náletech zemřelo. V poledne 14. dubna obsadily město americké jednotky.


Kultura
Markraběcí operní dům je barokní operní budova z poloviny 18. století., která se nachází v centru města. 30. června 2012 byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Je uznáván jako nejkrásnější dochované barokní divadlo v Evropě. Se svými 27 metry hloubky bylo toto operní jeviště ještě v roce 1871 největší v Německu – a tento superlativ byl podnětem pro Richarda Wagnera věnovat Bayeuthu svoji pozornost.

Muzeum Richarde Wagnera
, které se nachází ve vile Wahnfried, jistě stojí za prohlídku. Muzeum bylo po pěti letech rekonstrukce slavnostně znovuotevřeno 26. července 2015, v předvečer premiéry nové inscenace Wagnerova díla Tristan a Isolda ve Festivalovém divadle. Ve vile Wahnfried skladatel nalezl v poslední dekádě svého života domov, dokončil zde tetralogii Prsten Nibelungův a vytvořil i část svého Parsifala. Nyní je expozice rozšířena i do zcela nové dvoupodlažní budovy postavené v bezprostřední blízkosti vily. Nově je zpřístupněn rovněž s vilou sousedící dům skladatelova syna Siegfrieda Wagnera, přičemž všechny tři budovy jsou propojeny podzemním komplexem chodeb, jehož součástí jsou nové výstavní prostory, archiv i malý přednáškový sál.
Moderní koncept expozice představí návštěvníkovi nejen Wagnerovu tvorbu a zasvětí do tajů provedení jednotlivých oper a jejich uvedení na Wagnerovských slavnostech, ale vtáhne návštěvníky i do doby, kdy v jeho zdech pobýval Adolf Hitler. 

Festivalové divadlo Richarda Wagnera je festivalové divadlo na tzv. Zeleném vrchu. Bylo postaveno v letech 1872 – 75 architektem Otto Brückwaldem podle návrhů skladatele Richarda Wagnera a s využitím starších návrhů Gottfrieda Sempera ve stylu helenistického historismu. Od založení slouží výlučně pro účely Hudebních slavností v Bayreuthu věnovaných provádění oper (hudebních dramat) Richarda Wagnera, které se konají každoročně v srpnu. Je považováno za jedno z operních divadel s nejlepší akustikou na světě. Skladatel Richard Wagner zemřel 13. února 1883 v Benátkách a místo posledního odpočinku nalezl o pět dnů později v hrobce zbudované přímo v zahradě svého bayreuthského domova. Toto břečťanem porostlé nenápadné pietní místo – na Wagnerovo přání nemá žulová deska žádné označení – se postupem času stalo cílem mnoha wagneriánů, kteří do Bayreuthu putují uctít skladatelovu památku. O vilu, stejně jako o celý wagnerovský odkaz i slavnostní hry, pečovala po Wagnerově smrti jeho druhá manželka Cosima (1837 – 1930), dcera Franze Liszta, jež svého chotě přežila o dlouhých čtyřicet sedm let. Urna s jejím popelem byla později uložena do hrobky přímo vedle Wagnerova sarkofágu. Pouhé čtyři měsíce po své matce nečekaně zemřel také Siegfried Wagner, jediný skladatelův syn a od roku 1908 také Cosimin nástupce ve vedení slavnostních her. Vládkyní Bayreuthu se tak stala Siegfriedova o osmadvacet let mladší manželka Winifred, jež do festivalu vnesla moderního inscenačního i provozního ducha a neušetřila ani vilu Wahnfried. Její pietně uchovávaný interiér radikálním způsobem upravila a vilu poté společně se svými čtyřmi dětmi – Wielandem, Friedelind, Wolfgangem a Verenou – v letech 1930 až 1945 obývala. Byla to ona, kdo v roce 1932 věnoval část wagnerovské pozůstalosti Památníku Richarda Wagnera, což byl předchůdce dnešního muzea.
Winifred Wagner se nikdy netajila sympatiemi vůči Národně socialistické německé dělnické straně a již od dvacátých let veřejně podporovala jejího čelního představitele Adolfa Hitlera, který byl častým hostem v Bayreuthu.

Je nesporným faktem, že díky Wagnerově rodině a její nadaci má Bayreuth jedinečné postavení na hudebním poli. Každoroční Wagnerovské slavnosti v unikátním festivalovém divadle Richarda Wagnera jsou naprosto originální a světově proslulou událostí, která k Bayreuthu přitahuje pozornost všech milovníků opery a nejen jich.

Rok 2022

V dubnu 2022 darovala delegace zástupců Prahy 6 partnerům v Bayreuthu sochu umělce Michala Gabriela. Dílo "Červený kůň" zdobí trvale foyer radnice německého města. Odlitek červeného koně je jedním ze tří, které umělec vytvořil, další dva kusy jsou v prostorách Úřadu městské části a v zahradě Galerie Villy Pellé, bronzové verze sochy jsou pak v parku Petra Šabacha v Dejvicích. 

náhled souboru náhled souboru

Rok 2021

Zástupci partnerského města se účastnili oslav Dne Prahy 6. Na festivalu minipivovarů se město tradičně prezentovalo řemeslným pivem a bavorskými klobásami.

náhled souboru náhled souboru

Rok 2015

Bayreuthští senioři na radnici Prahy 6

Skupina aktivních seniorů z Bayreuthu vedená prof. Wernerem Gruningerem přijela na podzim opět do Prahy. Na radnici je v úterý 13. října dopoledne přivítali radní Ing. Milena Hanušová a MUDr. Antonín Nechvátal. Během přátelského setkání se senioři nejvíc zajímali, jak fungují domovy pro seniory v Praze 6. V příštím roce by jeden takový domov rádi navštívili.

náhled souboru
[ JPG • 98kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

Setkání s Bayreuthskými seniory na radnici Prahy 6

náhled souboru
[ JPG • 122kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

Setkání s Bayreuthskými seniory na radnici Prahy 6

Členové bayreuthského turistického klubu na radnici Prahy 6

V úterý 29. září přijala zástupkyně starosty Ing. arch. Eva Smutná skupinu členů turistického klubu Bayreuthu, kteří si udělali několikadenní výlet do Prahy. Během příjemného a neformálního rozhovoru se členové klubu dozvěděli zajímavé informace o městské části a dostali několik tipů na výlety po Praze 6. Na rozloučenou pak každý z členů klubu obdržel třídílnou publikaci Procházky po Praze 6 v němčině.

náhled souboru
[ JPG • 177kB • 800×600 (8bit 3ch) ]

Členové bayreuthského turistického klubu na radnici Prahy 6

náhled souboru
[ JPG • 157kB • 800×600 (8bit 3ch) ]

Členové bayreuthského turistického klubu na radnici Prahy 6

Zástupci Bayreuthu na oslavách Dne Prahy 6

Slavnostnímu předávání cen městské části Praha 6 a udílení čestných občanství, které se letos odehrálo v pátek 4. září ve velkém konferenčním sálu hotelu International Praha, přihlíželi také zástupci Bayreuthu. Čtyřčlenná delegace radních z parterského města se zúčastnila i společenského večera, který tento slavnostní den završil.

V neděli 6. září pak německá delegace navštívila operu Rusalka uvedenou v přírodním divadle v Šárce.

náhled souboru
[ JPG • 211kB • 1000×700 (8bit 3ch) ]

Předávání čestných občanství v hotelu International Praha

náhled souboru
[ JPG • 104kB • 448×336 (8bit 3ch) ]

Opera Rusalka v Šárce

Zástupci bayreuthské radnice na Pražském jaru 2015

Čtyřčlenná delegace z Bayreuthu přijela na dvoudenní návštěvu. V pátek 22. května si prohlédla prostory Lobkovického paláce, ve kterém sídlí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Zasvěcený komentář k událostem, odehrávajícím se v září 1989, jí podala Susanne Migliori z kulturního oddělení velvyslanectví.

Druhý den dopoledne delegace radních zavítala na farmářské trhy Prahy 6 na Kulaťáku a pokračovala v programu návštěvou muzea MHD Prahy, umístěného ve Střešovické vozovně. Po návštěvě vozovny si bayreuthští radní prohlédli střešovickou uličku Na Kocourkách, z jejíž dobové atmosféry byli nadšeni. Se starostou Ondřejem Kolářem a místostarostkou Petrou Kolínskou si členové delegace měli možnost popovídat během oběda. Svůj pobyt v Praze zakončili návštěvou pěveckého koncertu „Adam Plachetka uvádí mladé umělce“, uvedeného v rámci hudebního festivalu Pražské jaro 2015 ve Dvořákově síni Rudolfina.

náhled souboru
[ JPG • 787kB • 2133×1600 (8bit 3ch) ]

V zahradě Lobkovického paláce

náhled souboru
[ JPG • 469kB • 2133×1600 (8bit 3ch) ]

Před Rudolfinem

Studenti ze Státní odborné vyšší školy v Bayreuthu na praxi v Praze 6

Pro studenty z partnerského Bayreuthu vedené paní Künzfeld zajistila radnice Prahy 6 program jednoho dne jejich pobytu. Ve středu 25. března dopoledne je na radnici přijal radní MUDr. Antonín Nechvátal. Po prohlídce radnice zašli společně na střechu Skleňáku, odkud se jim naskytl zajímavý pohled na Prahu 6. Po návštěvě radnice se studenti vypravili na prohlídku Pražského hradu. 

Odpoledne se všichni sešli před pomníkem Nikoly Tesly, odkud zamířili na Elektrotechnickou fakultu ČVUT. Zde si prohlédli několik výzkumných laboratoří – laboratoř vysokých napětí s Ing. Radkem Procházkou, Ph.D., laboratoř nízkoteplotního plazmatu s prof. Ing. Stanislavem Pekárkem, CSc. a laboratoř silnoproudých výbojů s Ing. Jakubem Cikhardtem. 

náhled souboru
[ JPG • 246kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Na radnici přijal studenty radní MUDr. Antonín Nechvátal

náhled souboru
[ JPG • 232kB • 1280×756 (8bit 3ch) ]

Na střešní terase Skleňáku

náhled souboru
[ JPG • 920kB • 1819×1208 (8bit 3ch) ]

V laboratoři silnoproudých výbojů

náhled souboru
[ JPG • 1482kB • 1819×1208 (8bit 3ch) ]

Elektrický výboj v laboratoři vysokých napětí

náhled souboru
[ JPG • 459kB • 2133×1600 (8bit 3ch) ]

Společné foto před Elektrotechnickou fakultou

Rok 2014

Senioři z Bayreuthu na radnici Prahy 6

Seniory vedené profesorem Grüningerem přijala 17. září na radnici Prahy 6 radní Veronika Vymětalová. Skupina 34 seniorů přijela do Prahy na šestidenní pobyt organizovaný bayreuthským Úřadem pro seniory.

náhled souboru
[ JPG • 272kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Senioři z Bayreuthu na radnici Prahy 6

náhled souboru
[ JPG • 259kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Zápis do radniční knihy

 

Zástupci radnice Bayreuthu na hudebním festivalu Pražské jaro 2014

Oficiální delegace z Bayreuthu ve složení prof. MUDr. Werner Grüninger, Siegfried Zerrenner, MVDr. Helmut Zartner a Stefan Schlags navštívila ve dnech 25. až 27. května Prahu. Přes den si hosté prohlédli pamětihodnosti Prahy 6, Pražský hrad, Malou Stranu a Staré Město a večer si ve Dvořákově síni Rudolfina vyslechli houslový koncert Julie Fischer. 

Studentky z partnerského Bayreuthu na návštěvě radnice Prahy 6

Praha, 25. 3. 2014 – Sedm studentek ze Staatliche fachoberschule Bayreuth přijelo do Prahy na 14 denní praxi. V úterý 25. března navštívily radnici Prahy 6, kde je přijal radní Ondřej Balatka. Po krátké prohlídce budovy radnice měly možnost navštívit architektonické ateliéry stavební fakulty ČVUT a budovu Národní technické knihovny. Studentky za doprovodu Ing. arch. Pavla Čajky ze stavební fakulty procházely jednotlivé ateliéry plné studentů a pozorovaly je při práci. Odpoledne ještě absolvovaly prohlídku Pražského hradu.

náhled souboru
[ JPG • 183kB • 1600×1200 (8bit 3ch) ]

Na radnici Prahy 6 s radním Ondřejem Balatkou

náhled souboru
[ JPG • 195kB • 1600×1200 (8bit 3ch) ]

Studentky za doprovodu Ing. arch. Pavla Čajky ze stavební fakulty

Umělci z Bayreuthu v Písecké bráně

Přátelská spolupráce s německým partnerským městem Bayreuth probíhá i v oblasti kultury. V roce 2012 se ve výstavním sále bayreuthské Nové radnice uskutečnila výstava „Umělci Prahy 6 – umělci Praze 6“.

Letos v lednu se recipročně představil Praze 6 karikaturista Matthias Ose svou výstavou „Wagnerovy myšlenky – Richardovy cesty“ a v únoru výstavou „pARTneři Bayreuth – Praha 6“ malíři tvořící Umělecké sdružení Bayreuth. 

náhled souboru
[ JPG • 189kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Německý karikaturista Matthias Ose na vernisáži výstavy

náhled souboru
[ JPG • 259kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Vernisáž výstavy děl zástupců Uměleckého sdružení Bayreuth

náhled souboru
[ JPG • 253kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Projev starostky Prahy 6 na vernisáži výstavy bayreuthských umělců

Rok 2013

Přijetí seniorů z Bayreuthu na radnici Prahy 6

Skupina 33 seniorů z Bayreuthu vedená radním prof. Wernerem Grüningerem navštívila 6. září 2013 radnici Prahy 6. Na radnici je přijala radní Veronika Vymětalová. Návštěva měla reciproční charakter vůči návštěvě seniorů z Prahy 6 v Bayreuthu v dubnu 2012.

náhled souboru
[ JPG • 675kB • 1600×1195 (8bit 3ch) ]

Senioři z Bayreuthu na radnici Prahy 6

 

Účast Bayreuthu na 20. jubilejním společenském večeru Prahy 6 

Hostem 20. jubilejního společenského večera Prahy 6 konaného 21. června 2013 byla i oficiální delegace z Bayreuthu vedená primátorkou Brigitte Merk-Erbe. V programu večera vystoupil lidový soubor Alt Bayreuth. 

 

Spolupráce ANOA a SFB 

Školy Anglo-německá obchodní akademie (ANOA) a Staatliche Fachoberschule Bayreuth mají podobné studijní zaměření. Jejich spolupráce trvá od roku 2009. Studenti z Bayreuthu přijíždějí pravidelně na jaře do Prahy a pracují zde ve vybraných firmách a organizacích (škola trvale spolupracuje například s letištěm Václava Havla či Svazem autorských práv). Němečtí studenti zde mohou uplatnit svoje jazykové znalosti. Naši studenti zase jezdí do Bayreuthu v červnu a pracují tam v mnoha místních firmách. Součástí výměnných pobytů jsou společné akce a výlety, jeden den jejich pobytu organizuje partnerská radnice. 

 

Studenti ze Staatliche fachoberschule Bayreuth na studijním pobytu v Anglo-německé obchodní akademii

Radnice Prahy 6 zajistila pro německé studenty program jednoho dne jejich pobytu. Studenti absolvovali 12. března 2013 prohlídku Pražského hradu a Břevnovského kláštera včetně krypty. Sešli se i se zástupci městské části, radním Ondřejem Balatkou a tajemníkem Úřadu Janem Holickým. 

náhled souboru
[ JPG • 394kB • 1333×1000 (8bit 3ch) ]

ředitelka ANOA Ing. Miluše Papoušková a profesor MgA. Petr Sejpal se studenty obou škol v ředitelně

Rok 2012

Zástupci Bayreuthu na hudebním festivalu Pražské jaro

Hosté radní Christa Müller-Feuerstein, Klaus Klötzer, Ernst-Rüdiger Kettel a Helmut Brücknersi si během krátké návštěvy prohlédli zrekonstruovanou Vilu Kajetánka a znovu vybudovanou oranžérii Břevnovského kláštera. Večer navštívili koncert Českých filharmoniků s operní pěvkyní Evou Gruberovou. 

náhled souboru
[ JPG • 621kB • 1338×1000 (8bit 3ch) ]

Se zástupci Prahy 6 před Rudolfinem

Senioři Prahy 6 na výstavě „Umělci Prahy 6 – umělci Praze 6“ v Bayreuthu

Skupina 34 seniorů vyrazila v dubnu autobusem na jednodenní výlet do Bayreuthu. Dopoledne byli přijati na radnici Bayreuthu místostarostkou Beatou Kuhn, která jim popřála příjemný pobyt. Po přijetí si krátce prošli radnici a ze střešní terasy radnice měli možnost obdivovat Bayreuth s jeho okolím. Před odchodem z radnice si prohlédli výstavu „Umělci Prahy 6 – umělci Praze 6“. Odpoledne senioři navštívili Markraběcí operu a Nový zámek. Zpět do Prahy odjeli ve večerních hodinách.

náhled souboru
[ JPG • 590kB • 1338×1000 (8bit 3ch) ]

Naši senioři pod vlajkami partnerských měst Bayreuthu

náhled souboru
[ JPG • 688kB • 1338×1000 (8bit 3ch) ]

Senioři před Novým zámkem

náhled souboru
[ JPG • 636kB • 1338×1000 (8bit 3ch) ]

Skupinka seniorů před bayreuthskou radnicí

Výstava „Umělci Prahy 6 – umělci Praze 6“ v Bayreuthu

Slavnostního otevření výstavy se 4. dubna 2012 zúčastnilo několik zástupců městské části Praha 6 vedených místostarostou René Pekárkem. Výstava zahrnovala 75 exponátů od 14 umělců Prahy 6. Na vernisáži, kde bylo přibližně 120 pozvaných hostů, přednesli své zdravice radní pro kulturu Bayreuthu Dr. Ing. Stefan Specht a zástupce starostky Prahy 6 René Pekárek. Odborný výklad podal kurátor výstavy Ing. arch. Bohumil Beránek.

Výstava se setkala u bayreuthské veřejnosti se značným zájmem a navštívila ji i skupina seniorů Prahy 6 v rámci výletu do Bayreuthu. Vzhledem k jedinečnosti výstavy byla pořízena její dokumentace na DVD.

náhled souboru
[ JPG • 387kB • 1333×1000 (8bit 3ch) ]

Projev radního Stefana Spechta

náhled souboru
[ JPG • 481kB • 1333×1000 (8bit 3ch) ]

Zahájení výstavy© 2023 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky old5.praha6.cz/bayreuth ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.